Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ
ZŠ Na VýsluníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav

Provoz školy o prázdninách: viz stejnojmenný článek v Aktualitách.

 

Úřední deska

Podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy zveřejňuje škola v této sekci Úřední deska všechny požadované informace.

 

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena obcí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 1. 9. 2004zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní jídelna

Školní družina

4. Kontaktní spojení

jan.pribyl@zsnavysluni.cz, 326 906 096

skola@zsnavysluni.cz, 326 903 242

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kostelecká 1750

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou podatelny organizace.

4.3 Úřední hodiny

Podatelna

Pondělí – pátek 8:00 – 14:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Základní škola 326 906 096

Školní jídelna 326 903 241

Školní družina 734 445 832

4.5 Adresa internetových stránek

www.zsnavysluni.cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
 

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@zsnavysluni.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: wvxmp34

5. Případné platby lze poukázat

50016 – 428534329/0800

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO

750 345 49

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program školní družiny

Rozpočet

Zřizovací listina

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce 2021

Střednědobý výhled

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na skola@zsnavysluni.cz

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na skola@zsnavysluni.cz

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (uvést hypertextový odkaz).

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy, 2020.
Školní řád základní školy, 2021.

Vnitřní řád školní družiny, 2021.

Směrnice k poskytování informací, 2021.

Spisový řád, 2021.

Provozní řád, 2021.

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejněna na webu školy www.zsnavysluni.cz v sekci Dokumentace

 

 

Postup při správním řízení

Dle § 47 zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) správní orgán uvědomuje bez zbytečného odkladku všechny jemu známé účastníky. Toto lze dle odst. 3 § 47 tohoto zákona učinit i na úřední desce správního orgánu.

Přijetí k základnímu vzdělávání  - při přijetí žádosti k základnímu vzdělávání zahajuje správní orgán řízení dnem přijetí přihlášky k základnímu vzdělávání. Tímto začíná lhůta pro vyřešení žádosti. Zákonní zástupci jdou tedy dnem doručením žádosti o přijetí tímto zveřějněním postupu na úřední desce informováni o zahájení správního řízení.

Přestup do základní školy - při přijetí žádosti o přestup zahajuje správní orgán řízení dnem přijetí přihlášky k základnímu vzdělávání. Tímto začíná lhůta pro vyřešení žádosti. Zákonní zástupci jsou tedy dnem doručením žádosti o přestup tímto zveřejněním postupu na úřední desce informováni o zahájení správního řízení.

Aktuálně řešená správní řízení k 26. 11.: 0

 

Popisu úkonů orgánu veřejné moci

 

Položka osnovy

Popis položky

Název úkonu

Rozhodnutí ve správním řízení o právech a povinnostech žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání

V jakém případě ve věci jednat

Ředitel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka

Charakteristika úkonu

Účelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitele, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání. Toto rozhodnutí je ve věci:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona

a další dle § 165

 

Výsledek úkonu

Výsledkem je vydání rozhodnutí.

Kdy věc řešit

V zákonné lhůtě po podání žádosti účastníka. Lhůty v jednotlivých věcech jsou uvedeny na webu školy.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Vysvědčení. Apod.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Písemná žádost. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Vysvědčení. Apod.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:

- do datové schránky školky,

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).

V žádosti musí být uvedeno:

- jméno a příjmení žadatele,

- datum narození žadatele,

- jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,

- označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

- podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost může být podána také:

- poštou,

- osobním podáním.

Náležitosti jsou stejné jako u elektronické iniciace.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Případně v jiných lhůtách, pokud je stanoví právní předpis - odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Časté dotazy

Nejsou známy.

Sankce

Sankce při nedodržení předepsaných povinností nejsou stanoveny.

Působnost

Ředitel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.

Oblast

Oblast poskytování vzdělávání.

Klíčová slova

Povolení individuálního vzdělávacího plánu; ukončení individuálního vzdělávání dítěte; přeřazení žáka do vyššího ročníku; přestup žáka; přijetí ke vzdělávání ve střední škole; přerušení vzdělávání, opakování ročníku; podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy; uznání dosaženého vzdělání,…

Počátek platnosti popisu úkonu

 

Konec platnosti popisu úkonu

Není znám.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

 

Škola

Kontaktní informace

Adresa:

Základní škola Na Výsluní,  Kostelecká 1750

250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

fakturační údaje

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ, 250 01

číslo účtu:

50016 – 428534329/0800

id datové schránky:

wvxmp34

IČO: 

750 345 49

RED-IZO:

600051994

ředitel školy:

Jan Přibyl, 326 906 096

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Kancelář: 326 903 242

skola@zsnavysluni.cz

Školní jídelna: 326 903 241

Miloslava Havlasová

jidelna@zsnavysluni.cz

Účtárna: 733 504 386

Lenka Beranová

ucto@zsnavysluni.cz

Družina: 734 445 832 (po 16:00)

druzina@zsnavysluni.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Šablony OP JAK

OP JAK

Šablony OP JAK

Učebna pracovního vyučování

učebnaUčebna pracovního vyučování

 

Národní testování SCIO

SCIO

Testování SCIO

nahoru