Navigace

Obsah

Postup pro podávání a vyřizování stížností a podnětů  

Seznamujeme zákonné zástupce nebo žáky s těmito pravidly na ZŠ Na Výsluní

Zákonný zástupce nebo žák má právo podat řediteli školy podnět k šetření nebo stížnost. Podnět nebo stížnost může řediteli školy podat každá osoba (i nezletilá). Za podnět k šetření nebo stížnost je považováno každé podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých subjektivních práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu (resp. zájmu dítěte). Stížnost nebo podnět obsahuje skutečná nebo domnělá pochybení, jejichž důvodnost nebo nedůvodnost je třeba ověřit důkladným a objektivním šetřením.

Důležité body řešení podnětů nebo stížností

  • Podnět k šetření nebo stížnost je podávána řediteli školy písemně nebo ústně na osobním jednání
  • Podnět nebo stížnost šetří ředitel školy nebo jím pověřený pracovník
  • Výstup (výsledek) šetření je písemný a jsou s ním seznámeni stěžovatelé
  • Pokud je podnět k šetření nebo stížnost shledán důvodným, jsou přijata opatření k nápravě, jejichž účinnost je dále sledována.
  • Podnět k šetření nebo stížnost musí být vyřešena nejpozději do 60 dnů (dle zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád). Pouze pokud nelze v průběhu šetření zajistit podklady pro vyřízení stížnosti, lze tuto lhůtu překročit). 

Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 15. 2. 2019

 

Zprávy