Navigace

Obsah

O škole

Základní škola na Výsluní - něco málo o nás

Základní škola Na Výsluní byla otevřena 1. 9. 1987, v roce 2017 tedy oslavila své třicáté výročí. Je školou pavilónového typu, kdy jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Počet žáků na naší škole byl ve školním roce 2018-2019 930, ve školním roce 2020-2021 960 a od 1. 9. 2022 dokonce 980 (nejvyšší počet v historii).

VIZE ŠKOLY

 • Škola přiměřeně náročná s důrazem na tradiční prověřené učivo obohacené o nové trendy a moderní prvky výuky. Škola má jako hlavní prioritu vzdělávání, které musí být přiměřeně náročné. Stupeň hodnocení průběhu vzdělávání pak bude odpovídat skutečné úrovně vzdělávání jednotlivých žáků.
 • Škola s demokratickým duchem. Řízení školy přispívá k pozitivní atmosféře v pedagogickém sboru. To se následně přenáší do dobré atmosféry v průběhu vzdělávání.
 • Škola podporuje vzdělávání nadaných dětí. Proto je umožněno vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy na 1. stupni, cizích jazyků a tělesné výchovy na 2. stupni.
 • Škola podporuje vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Základem je kvalitní personální obsazení ve vedení školy (výchovný poradce, speciální pedagog, zástupce ředitele), které koordinuje vzdělávání v této oblasti.
 • Škola podporující vhodnou alternativu – Začít spolu (ale v souladu s interními pravidly: soulad učiva s ŠVP, kooperace s rodiči, zajištění přenosu užitečných pravidel i do vyšších ročníků nebo do dalších prvních tříd).
 • Škola s kvalitní pedagogickou dokumentací a škola dodržující platnou legislativu.
 • Škola, která se snaží postupně modernizovat své prostředí (ve spolupráci se zřizovatelem nebo z vlastního rozpočtu).
 • Škola hledající i další zdroje financování (zapojování do evropských i dalších projektů).
 • Škola vhodně se prezentující na veřejnosti (otevřené projektové dny, veřejná vystoupení, kvalitní webové stránky, prezentace v tisku)
 • Škola s vysoce kvalitním pedagogickým sborem. Důraz je kladen nejen na legislativní předpoklady, ale i na skutečně odváděné výkony zaměstnanců, kde normou je 100% nasazení, kvalita a odpovědnost.
 • Škola s fungující školní družinou, která je vhodným doplněním vzdělávacích služeb a není odkládacím prostorem pro děti, které si rodiče nemohou vyzvednout ze školy hned po skončení vyučování.
 • Škola s kvalitní jídelnou, která připravuje chutná a v souladu s legislativou patřičná jídla, která budou dětem i zaměstnancům chutnat a budou konzumována v příjemném prostřední.
 • Škola s maximální kapacitou momentálně 960 žáků, po vhodném rozšíření prostor lze navýšit na 1000 žáků.
 • Škola bezpečná. Nejenom po stránce technické bezpečnosti (vchody, ploty), ale i vnitřní klima, kde škola hledá cesty pro preventivní aktivity, které snižují nebezpečí nevhodných projevů chování mezi žáky.
 • Škola, která všem zaměstnancům, kteří odvádějí výborné a stoprocentní výkony, vytváří takové podmínky, že jim bude na škole a dětech záležet a s výjimkou vynucených důvodů (důchod, stěhování, rodičovská dovolená) nebudou mít důvod naší školu opouštět.
 • Škola, která klade důraz nejenom na kvalitu vzdělávání dětí prvního stupně, ale i dětí stupně druhého. Cílem je udržet maximum šikovných a nadaných dětí i na druhém stupni, a to prostřednictvím kvalitních pedagogů a výuky nebo nabídkou rozšířené výuky.

 

9

foto1

foto2

 

01

 

 

Škola má dvě velké tělocvičny (na jaře 2015 byla dokončena rekonstrukce opláštění a jejich zateplení), dvě počítačové pracovny, relaxační tělocvičnu, posilovnu, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, hřiště na beach volejbal, odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků, hudební výchovy, cvičnou kuchyni, nově zrekonstruovanou žákovskou knihovnu a čítárnu (2014), keramickou dílnu s pecí, kovodílnu a dřevodílnu. Lavice a židle jsou nastavitelné podle výšky žáků. Téměř všechny učebny jsou v současnosti vybaveny interaktivními tabulemi. Většina žáků prvního stupně má k dispozici samostatné šatny, od pátých tříd pak žáci využívají uzamykatelné šatní skřínky. V létě 2017 došlo k dokončení nástavby nad pavilonem šaten, kde vznikly 4 nové kmenové třídy prvního stupně, kabinet a skladový prostor. V říjnu 2017 také byla dokončena venkovní učebna v atriu u pavilonu druhého stupně. V lednu 2019 byla dokončena rekonstrukce hlavního vchodu a vstupního portálu do budovy školy včetně recepce a informačního kiosku pro návštěvníky. V létě 2021 proběhla náročná rekonstrukce kotelny. V roce 2022 zase byla rekonstruována učebna pracovního vyučování.

Výuka probíhá podle ŠVP Nová škola. Škola realizuje rozšířenou výuku hudební výchovy (1.-5. ročník) a rozšířenou výuku cizích jazyků (6.-9. ročník) a tělesné výchovy (6.-9. ročník). Do běžných tříd jsou zařazovány žáci s vývojovými poruchami učení, pracují podle individuálního programu, a je jim věnována zvýšená péče. Na škole působí několik asistentek pedagoga, speciální pedagog a školní psycholog. Na základě dohody a žádosti rodičů mohou být žáci hodnoceni slovně.

foto3Výuku se snažíme zajištovat kvalifikovanými a kvalitními učiteli. Naprostá většina pedagogů má kvalifikaci splněnou nebo si jí patřičně doplňuje. Velmi se nám osvědčuje spolupráce s pedagogickou fakultou při výuce hudební výchovy. Máme výborné zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy a cizích jazyků. Děti s rozvinutým hudebním sluchem se snadno učí cizímu jazyku, mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů. Žáci hudebních tříd hrají na flétnu, zpívají ve školním sboru, mnozí navštěvují základní uměleckou školu. Hudební výchově jsou věnovány tři hodiny týdně.

foto4Od 1. ročníku děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka, od 3. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od 6. ročníku výuka německého jazyka (3 hodiny týdně). V posledních letech jsme kvůli nutným úpravám školního vzdělávacího programu zavedli výuku druhého cizího jazyka pro všechny žáky od osmé třídy. V letošním školním roce se žáci učí buď ruský nebo německý jazyk.  Na konci školní docházky navštěvují žáci osmých a devátých tříd Británii, pořádáme i zahraniční exkurze do německy mluvících zemí, v červnu 2018 i 2019 i 2022 proběhly zahraniční exkurze do Švédska a do Skotska.

foto5Každoročně se žáci 7. ročníku zúčastňují lyžařského výcviku. Pro žáky 2. a 3.ročníku je zajištěna výuka plavání. Pro žáky 1. stupně je každoročně organizováno bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou.

Řada žáků navštěvuje zájmové kroužky, letos nabízíme keramický kroužek, pohybové hry, výtvarné kroužky, aerobik, sborový zpěv, Zábavná matematiky (prvky Hejného matematiky), cvičení z matematiky nebo z českého jazyka. Posilujeme individualizaci výuky matematiky a českého jazyka půlením vybraných hodin u některých tříd. Podle zájmu rodičů se pořádají na I. stupni týdenní ozdravné pobyty a jednodenní zimní zájezdy na hory. Na škole pracuje Klub mladého diváka, děti pravidelně navštěvují divadelní představení v Praze. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků nejen v soutěžích hudebních, sportovních, v olympiádách anglického, německého a českého jazyka, ale i v soutěžích literárních, dějepisných, výtvarných a dalších.

Od roku 2019 funguje jedna první třída ve formě Začít spolu. Tento program představuje otevřený didaktický systém, který umožňuje učiteli přizpůsobit výuku konkrétním potřebám žáků. Základem je přístup orientovaný na žáka, který využívá projektovou výuku, integrovanou tématickou výuku a prostředí ve třídě členěné do tzv. center aktivit. Dalí třídu jsme otevřeli také v září 2020.

Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, tzv. hudební třídy, mají na prvním stupni 3 hodiny HV týdně. Podporují vzdělávání umělecky nadaných dětí, které se pak mohou předvést rodičům na svých vystoupeních. Obsah vzdělávání hudební výchovy je zde hlubší, než v klasických třídách.

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, tzv. jazykové třídy, mají na druhém stupni již od 6. ročníku povinný kromě anglického i německý jazyk. Zdejší žáci tak mají šanci získat široké jazykové dovednosti.

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, tzv. sportovní třídy, mají na druhém stupni posílenou výuku tělesné výchovy a tak mají možnost věnovat se širokému spektru sportovních aktivit (sporty navíc, kurzy).

foto6Žáci I. stupně mohou navštěvovat družinu, která je v provozu od 6.00 do 17.00 hodin, měsíční poplatek činí 150 Kč. Ve školní jídelně si mohou žáci zakoupit obědy v ceně v ceně 26 Kč (děti od 6 do 10 let), 28 Kč (děti od 11 do 14 let), 30 Kč děti od 15 do 18let). V jídelně si děti mohou vybírat z nabídky dvou jídel, nedávno jsme spustili elektronický čipový systém objednávání jídel.  Děti mohou pravidelně odebírat mléko a mléčné výrobky za snížené ceny, ve školním roce 2017-2018 bylo poprvé distribuováno i Mléko do škol zdarma. V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci všech tříd zdarma ovoce. V budově školy se nachází přímo u vchodu papírnictví.

Na škole pracuje žákovská rada, složená ze zástupců tříd 6. - 9. ročníku.

Škola se snaží o efektivní komunikaci. V roce 2012 zavedla elektronické třídní knihy, v září 2014 spustila elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři určené pro žáky druhého stupně, v září 2017 také pro žáky a rodiče třetích až pátých tříd, od září 2018 pro všechny třídy.

foto7Škola realizuje evropské dotační projekty, kterými se do vzdělávání dostávají další finance sloužící ke zkvalitňování služeb. Od školního roku 2016-2017 je ZŠ Na Výsluní zapojena do evropského projektu č. 22, kterým se financují rozšířené aktivity především pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Na druhou stranu se škola snaží také podporovat nadané a talentované děti, a to nejenom rozšířenou výukou hudební výchovy nebo cizích jazyků, ale i speciální péčí. Na tento projekt navázala škola v roce 2019 zapojením do projektu Šablon II, kde kromě podpory personálních aktivit (školní psycholog, speciální pedagog) škola získala finance mj. na výuku prostřednictvím ICT ve škole. Od září 2021 startuje další projekt - Šablony III. od července 2023 na ně naváže projekt OP JAK.

Stejně se tak naše škola snaží aktivně zapojovat do dění na veřejnosti. Tradicí se stal kvalitní vánoční koncert v brandýském kině. Děti se podílejí na vánočním zpívání na brandýském náměstí, při výjimečných událostech konáme projektové dny (v posledních letech třeba Jarmark, Kloboukový den, CK Zaplatil a Neodjel, P.O.L.O.C.H.A.N.I.N.G, Slavní Na Výsluní, Tudy z nudy, Li100vání republikou, Sametový týden, Vysvěčtení, Multikino Na Výsluní apod.).

Škola zabezpečuje pitný režim. Od roku 2019 je v hlavní chodbě instalován automat na filtrovanou pitnou vodu, který poskytuje žákům vodu zdarma do vlastních nádob.

Zájemcům o podrobnější informace slouží nejenom bohatá Fotogalerie na našem webu, ale i Den otevřených dveří, který se bude konat v březnu 2023, informace samozřejmě podá také vedení školy.