Obsah

Třída 5.A

Třídní učitelka: Barbora Bubelíny

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Týdenní plán 23. 4. - 4. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova po S a slova příbuzná. Podstatná jména rodu ženského - skloňování, přiřazování ke vzorům, psaní koncovek. Čtení a rozbor literárních textů. Psaní sebehodnocení. MATEMATIKA: Písemné násobení jednociferným i dvojciferným činitelem. Řešení slovních úloh. Souřadnice bodů, cestování po čtvercové síti. Trojúhelník - druhy, vlastnosti, zakreslování do čtvercové sítě. PŘÍRODOVĚDA: Člověk a zdraví - potravinová pyramida, zásady zdravé výživy. ANGLIČTINA: Procvičování přítomného času průběhového - oznamovací věta, otázka, krátká odpověď. Poslech pohádek, písní. celý text

4. A | 6. 5. 2018 | Autor:

Změna konce vyučování

V úterý 17. 4. a ve středu 18. 4. končí vyučování z důvodu zápisu v 11:40 hodin. celý text

4. A | 7. 4. 2018 | Autor:

Konzultační hodiny

Ve čtvrtek 12. a 19. 4. 15-18 h. Prosím o sms s termínem Vaší návštěvy. celý text

4. A | 7. 4. 2018 | Autor:

Týdenní plán 2. - 6. 4.

ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména rodu ženského - vzory, přiřazování ke vzorům, skloňování. Vytváření prezentací. Čtení vlastní četby. MATEMATIKA: Písemné sčítání čísel větších než 10 000, slovní úlohy, převody jednotek délky, určování souřadnic bodů ve čtvercové síti. PŘÍRODOVĚDA: Vytváření prezentací na téma živočichové. ANGLICKÝ JAZYK: Otázka Kolik je hodin?, odpověď Je (8:05). Poslech, opakování slovní zásoby, mluvení. celý text

4. A | 7. 4. 2018 | Autor:

Týdenní plán 19. - 23. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK: Poznávání podstatných jmen mezi ostatními slovními druhy (zejména názvy dějů, vlastností). Podstatná jména rodu středního - určování gramatických kategorií, přiřazování ke vzorům, skloňování. Čtenářská gramotnost - práce s textem. MATEMATIKA: Dělení se zbytkem. Různé typy slovních úloh. Měření, převody jednotek délky (mm, cm, dm, m, km). PŘÍRODOVĚDA: Opakování na test - obratlovci, bezobratlí, rozdělení živočichů, probrané orgánové soustavy. ANGLIČTINA: Opakování probrané slovní zásoby - myšlenková mapa. celý text

4. A | 25. 3. 2018 | Autor:

Týdenní plán 12. 3. - 16. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK: Určování gramatických kategorií pod. jmen rodu středního, přiřazování ke vzoru, psaní koncovek. Psaní příběhů ve skupinách. MATEMATIKA: Měření délky, převody jednotek (mm, cm, dm, m). Dělení se zbytkem. Přednost operací. Slovní úlohy. PŘÍRODOVĚDA: Orgánové soustavy obratlovců - prezentace skupin, zápis. ANGLIČTINA: Slovní zásoba - školní předměty. Opakování - určování času. Poslech, psaní, mluvení. celý text

4. A | 19. 3. 2018 | Autor:

Týdenní plán 5. - 9. 3.

ČESKÝ JAZYK: Opakování - vyjmenovaná slova po p a slova příbuzná. Skloňování podstatných jmen rodu středního, psaní koncovek. Vyplňování mapy příběhu (postavy, prostředí, děj, závěr) dle přečteného literárního textu. MATEMATIKA: Procvičování - násobilka, dělilka, přednost operací - příklady typu 96 - 36:6, vymýšlení slovních úloh k těmto příkladům. Čísla větší než 10 000 - zaokrouhlování na desetitisíce. PŘÍRODOVĚDA: Prezentace připravených zápisů ve skupinách - orgánové soustavy živočichů. ANGLIČTINA: Dny v týdnu. Otázka What´s the time? a odpověď It´s (five o´clock/half past five).
celý text

4. A | 11. 3. 2018 | Autor:

Týdenní plán 26. 2. - 2. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK: Opakování - vyjmenovaná slova po p a slova příbuzná. Skloňování podstatných jmen rodu středního, určování gramatických kategorií, přiřazování slov ke vzorům. Psaní příběhů dle zadaných kritérií. Čtení literárního textu (Bratři Lví srdce), práce s textem, zapisování vlastních pocitů z četby. MATEMATIKA: Čísla větší než 10 000 - zaokrouhlování, sčítání a odčítání. Zaznamenávání údajů do tabulky, řešení neúplné tabulky (úkoly typu 16 žáků chodí na výtvarný kroužek...). Jednotky délky - představa, odhad, měření metru. PŘÍRODOVĚDA: Orgánové soustavy obratlovců - prezentace, vytváření zápisů ve skupinách, práce s encyklopediemi. ANGLIČTINA: Opakování a procvičování probraného učiva (počasí, popis domu, přítomný čas průběhový, popis trasy, pokyny), poslech, mluvení.
celý text

4. A | 3. 3. 2018 | Autor:

Týdenní plán 12. - 16. 2.

ČESKÝ JAZYK: Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů (město, moře, kuře, stavení), doplňování i/y v koncovkách. Tiché čtení vlastní četby - děti si mohou přinést rozečtenou knihu z domova. Sloh - dokončení příběhu dle vlastní fantazie. MATEMATIKA: Procvičování násobilky, slovních úloh. Čísla větší než 10 000 - porovnávání, zaokrouhlování na desetitisíce, statisíce, sčítání. PŘÍRODOVĚDA: Opakování - rozdělení živočichů. Stavba těla obratlovců. ANGLIČTINA: Počasí - slovní zásoba. Poslech, čtení.
celý text

4. A | 12. 2. 2018 | Autor:

Olympijský barevný týden

Prosím o nahlédnutí do přílohy. celý text

4. A | 9. 2. 2018 | Autor:

Domácí úkoly

Milí rodiče, od začátku tohoto pololetí již nebudu dětem psát zadání úkolů a testů. Dnes jsem rozdala zápisníky, do kterých si vše budou zaznamenávat. Pokud má Váš syn /Vaše dcera problém s uhlídáním si všech povinností, prosím o denní kontrolu zápisníčků. V případě, že děti ve škole chybí, je nutné, aby si hned po příchodu do školy půjčily od nějakého kamaráda sešity a látku si doplnily. Děkuji. B. celý text

4. A | 8. 2. 2018 | Autor:

Týdenní plán 22. - 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK: Skloňování podstatných jmen rodu středního (vzory město, moře). Práce s literárním textem. Písemný projev na zadané téma. MATEMATIKA: Čísla větší než 10 000 - porovnávání, zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce, sčítání, slovní úlohy. PŘÍRODOVĚDA: Živočichové - rozdělení, stavba těla. ANGLIČTINA: Časování slovesa být. Přítomný čas průběhový. Slovesa - nová slovní zásoba. Otázky: Is (she) dancing? What is (she) doing? celý text

4. A | 20. 1. 2018 | Autor:

Týdenní plán 15. - 19.1.

ČESKÝ JAZYK: Skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen rodu středního. Skloňování vzoru město. Písemný projev - moje vysněné povolání. MATEMATIKA: Čísla větší než 10 000 (číselná osa, čtení čísel, řády, rozvinutý zápis, slovní úlohy, zápis čísel, porovnávání). PŘÍRODOVĚDA: Živočichové - rozdělení, stavba těla. ANGLIČTINA: Časování slovesa být. Přítomný čas průběhový. Slovesa - nová slovní zásoba. celý text

4. A | 17. 1. 2018 | Autor:

Týdenní plán 8. - 12. 1. 2018

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova po M - opakování, procvičování. Podstatná jména rodu středního - vzory, skloňování. MATEMATIKA: Písemné dělení jednociferným dělitelem. Rýsování čtverce, obdélníku. PRVOUKA: Rostliny - květ - stavba a funkce. Opakování na test. ANGLIČTINA: Moje město - předložky next to a opposite, nová slovní zásoba. Testy, které nás příští týden čekají: 15.1. - doplňovačka z čj - vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná, aj - popis města pomocí předložek next to a opposite, 16. 1. - prv - test z kapitoly rostliny (Jen, to co děti mají zapsané v sešitě + příslušné strany v učebnici.) celý text

4. A | 11. 1. 2018 | Autor:

Týdenní plán 3. - 5.1.2018

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova po M. Opakování - vyjmenovaná slova po L, předpony a předložky, zdvojené souhlásky. MATEMATIKA: Písemné dělení jednociferným dělitelem (učebnice str. 40). Geometrie - rýsování čtverce, obdélníku. Opakování - rovnoběžky, různoběžky, kolmice. PŘÍRODOVĚDA: Stavba těla rostlin, funkce jednotlivých částí rostlin - opakování. V pondělí diktát - vyjmenovaná slova po b, l, předpony a předložky, spodoba znělosti, měkké, tvrdé souhlásky, ú/ů. celý text

4. A | 4. 1. 2018 | Autor:

Vánoce

Milé děti, milí rodiče, děkuji všem za milé dárečky, přeji Vám krásné Vánoce a co nejzábavnější prázdniny :-). Po vánočních prázdninách se opět sejdeme ve středu 3. 1. 2018. Barbora Bubelíny celý text

4. A | 22. 12. 2017 | Autor:

Týdenní plán 4. - 8. 12.

ČESKÝ JAZYK: Předpony ob- a v-. Písemný projev na zadané téma. Předčítání z knihy Van Goghova hvězdná noc. Diskuze nad knihou. MATEMATIKA: Písemné násobení - příklady typu 85 . 6, 938 . 7. Nadstandardní slovní úlohy. Vlastnosti a rýsování čtverce. PŘÍRODOVĚDA: Stavba těla rostlin. Funkce jednotlivých částí rostlin. Tento týden bez testů. celý text

4. A | 17. 12. 2017 | Autor:

Týdenní plán 4. - 8.12.

ČESKÝ JAZYK: Předpony ob-, v-. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Popis osoby. Společná četba - Společenstvo klíčníků. Aktivity vedoucí k porozumění přečtených úryvků. MATEMATIKA: Písemné násobení a dělení (příklady typu 127 . 3, 834 : 3), zkoušky. Jednotky míry a jejich převody. Rýsování a zapisování rovnoběžek. ANGLIČTINA: Zdraví - nová slovní zásoba a fráze. Don´t (eat ice cream). Let´s (play football). Učebnice str. 14 - 17. celý text

4. A | 3. 12. 2017 | Autor:

Týdenní plán 27.11. - 1.12.

MATEMATIKA: Písemné násobení a dělení (příklady typu 43 . 2, 963 : 3). Slovní úlohy. Vzájemná poloha dvou přímek - různoběžnost, rovnoběžnost, kolmost. ČESKÝ JAZYK: Předpony roz, bez, vz. Předložka bez. Opakování stavby slova, vyjmenovaných slov po L, určování pádů podstatných jmen. Minirecenze na divadelní představení. Společná četba - Společenstvo klíčníků. PŘÍRODOVĚDA: Přírodní společenstvo les. ANGLIČTINA (skupina Bubelíny): Můj dům/byt - slovní zásoba. Předložky in, on, under, above, behind, next to, by. Popis bytu - písemný projev. Poslech komiksu. Učebnice str. 12, 14. celý text

4. A | 3. 12. 2017 | Autor:

Informovaný souhlas - B3

Dnes jsem dětem dala dokument - informovaný souhlas. Prosím, abyste si ho přečetli a v případě souhlasu podepsali. Prosím o odevzdání co nejdříve. Děkuji.
celý text

4. A | 20. 11. 2017 | Autor:

Týdenní plán 20. - 24.11.

ČESKÝ JAZYK: Předložky a předpony (od, nad, pod, před, roz, bez, vz). Vyjmenovaná slova po L. Popis člověka. Básně - rozbor, přednes. MATEMATIKA: Čísla do 10 000 - písemné sčítání a odčítání. (ve čtvrtek na známky - čísla do 10 000 - zapisování, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, pamětné sčítání a odčítání, slovní úloha). PŘÍRODOVĚDA: Opakování - přírodní společenstvo - les. ANGLIČTINA: Nová slovní zásoba - v domě. Otázka. Is there/are there...? Krátké odpovědi. Otázky Where is/are...? Popis bytu. (Ve čtvrtek na známky slovní zásoba - prac. sešit str. 10 - zakroužkovaná slova.) celý text

4. A | 20. 11. 2017 | Autor:

Týdenní plán 6. - 10. 11.

ČESKÝ JAZYK: Skloňování podstatných jmen - úvod. Psaní předložek a předpon. Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná. (Slova příbuzná, stavba slova - kořen, předpona, přípona - v úterý na známky.) Básně - čtení, rozbor. Popis (líčení). MATEMATIKA: (Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, pamětné dělení se zbytkem - ve čtvrtek na známky.) Čísla do 10 000 - číselná osa, porovnávání, číselné řady, násobení 10, 100, 1000, zaokrouhlování na stovky a tisíce, sčítání a odčítání zpaměti. Rýsování kružnice, její pojmenovávání. Určování souřadnic bodů ve čtvercové síti. PŘÍRODOVĚDA: Živá příroda - životní podmínky rostlin a živočichů, přírodní společenstva. ANGLIČTINA: Co je v domě - nová slovní zásoba. Vazba there is/there are, is there?/are there?, popisování obrázku pomocí této vazby. (This is me - krátký písemný projev, mluvení - v pondělí na známky, zpaměti.) celý text

4. A | 3. 11. 2017 | Autor:

Klub zábavné logiky a deskových her

Paní učitelka Kubešová nabízí Klub zábavné logiky a deskových her každé úterý od 13:00 do 14:30 hodin v učebně 302. Přihlášky k dispozici u nás ve třídě. Začíná se 7. 11. 2017. celý text

4. A | 2. 11. 2017 | Autor:

Čtenářský klub

Paní učitelka Beníšková nabízí Čtenářský klub pro děti ze 3. - 5. ročníku každou středu od 13:15 do 14:45. Přihlášky si mohou děti vyzvednout ve třídě paní učitelky Beníškové. Začíná se 8. 11. 2017. Klub se doporučuje dětem, které čtení nebaví. celý text

4. A | 2. 11. 2017 | Autor:

Týdenní plán 30. 10. - 3. 11.

ČESKÝ JAZYK: Slova příbuzná. Stavba slova - kořen, předpona, přípona. Podstatná jména - pád, číslo, rod - procvičování. Opakování, procvičování vyjmenovaných slov po L. Básně - čtení, rozbor. Popis (líčení) - úvod. MATEMATIKA: Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, dělení se zbytkem - procvičování. Čísla do 10 000 - číselná osa, porovnávání, číselné řady, násobení 10, 100, 1000. Rýsování kružnice, její pojmenovávání. Určování souřadnic bodů ve čtvercové síti. PŘÍRODOVĚDA: Živá příroda - životní podmínky rostlin a živočichů, přírodní společenstva. ANGLIČTINA: Věty s can, can´t. This is me - krátký písemný projev, mluvení. celý text

4. A | 1. 11. 2017 | Autor:

Týdenní plán 23. - 27. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK: Stavba slova - kořen, předpona, přípona. Podstatná jména - pád, číslo, rod - procvičování. Opakování, procvičování vyjmenovaných slov po a L (Na středu umět vyjmenovat vyjmenovaná slova po L.) V pondělí si napíšeme kontrolní diktát, zatím nebude na známky (pravopisné jevy - tvrdé, měkké souhlásky, vyjmenovaná a příbuzná slova po B, u/ú/ů, spodoba znělosti - dav, děvče, vlastní jména, bě, pě, vě, mě. Básně - čtení, rozbor - nestihli jsme minulý týden. Psaní krátkého textu na zadané téma. MATEMATIKA: Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, dělení se zbytkem. Rýsování kružnice, její pojmenovávání. Určování souřadnic bodů ve čtvercové síti. PŘÍRODOVĚDA: Neživá příroda - test v úterý. Živá příroda. ANGLIČTINA: Sporty - nová slovní zásoba. Věty I can (swim). I can´t (swim). Can you (swim)? Yes, I can. No, I can´t. Spelling. Abeceda. celý text

4. A | 22. 10. 2017 | Autor:

Týdenní plán 16. - 20. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména - pád, číslo, rod. (V pondělí vyjmenování pádů na známky, v pátek určování pádu, rodu a čísla u pod. jm. na známky.) Opakování, procvičování vyjmenovaných slov po B a L (Ve čtvrtek doplňovačka na známky, zatím jen vyj. sl. po B). Básně - čtení, rozbor. Psaní krátkého textu na zadané téma. MATEMATIKA: (Ve středu zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, písemné sčítání a odčítání , násobilka na známky.), násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, dělení se zbytkem. Rýsování kružnice, její pojmenovávání. Určování souřadnic bodů ve čtvercové síti. PŘÍRODOVĚDA: Opakování - neživá příroda. Voda. Opakování na test - ten bude až příští týden. ANGLIČTINA: Sporty - nová slovní zásoba. Věty I can (swim). I can´t (swim). Can you (swim)? Yes, I can. No, I can´t. Spelling. Abeceda.
celý text

4. A | 15. 10. 2017 | Autor:

Týdenní plán 9. 10. - 13. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména - pád, číslo, rod. (Do pátku se mají děti naučit vyjmenovat pády.) Opakování, procvičování vyjmenovaných slov po B a L (Ve čtvrtek doplňovačka na známky, zatím jen vyj. sl. po B). Básně - čtení, rozbor. Psaní krátkého textu na zadané téma. MATEMATIKA: Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, obvod a obsah geometrických útvarů. (Ve středu opět násobilka na známky.) PŘÍRODOVĚDA: Opakování - neživá příroda. Půda. celý text

4. A | 9. 10. 2017 | Autor:

Týdenní plán 2. - 6. 10.

MATEMATIKA: Malá násobilka a dělilka. (Pětiminutovka ve středu.) Slovní úlohy. Počítání se závorkami, přednost operací. Zaokrouhlování na desítky a stovky. Geometrie - přímka, úsečka, polopřímka, kružnice a jejich pojmenování. Geometrické útvary ve čtvercové síti, jejich obvod a obsah. ČESKÝ JAZYK: Opakování vyjmenovaných slov po b, l (Příští týden doplňování na známky.) Podstatná jména. Pády podstatných jmen. Četba literárního textu, rozbor. PŘÍRODOVĚDA: Živá, neživá příroda a jejich součásti. Učebnice str. 5 až 9. ANGLICKÝ JAZYK: skupina Bubelíny :-): Přídavná jména (happy, angry, sad. Otázky: Are you happy? Věty I´m/ He´s/She´s happy. Hudební nástroje. celý text

4. A | 1. 10. 2017 | Autor:

Projekt „Čtením pomáháme“?

Vážení rodiče, slyšeli jste někdy o projektu „Čtením pomáháme“? celý text

4. A | 29. 9. 2017 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední