Navigace

Obsah

Jazykové třídy

Jazykovou třídu budeme v šestém ročníku otevírat i v září 2023.

Termín zkoušek: 2. 5. 2023

Informace ke zkouškám: Zkoušky proběhnou v budově ZŠ Na Výsluní v označených učebnách pod vedením našich pedagogů. Zkoušky se budou skládat ze zadání z anglického a českého jazyka a budou trvat 60 minut pro každého žáka. Každému žákovi bude přiřazen kód, pod kterým bude veden test během opravování. Výsledné pořadí vznikne součtem bodů získaných z testu z AJ a z ČJ. Předpokládá se naplnění třídy do počtu 28 žáků (v závislosti na výsledcích testů a na počtu volných míst v šestých třídách). Prozatím platí, že zkoušek se mohou účastnit i žáci z jiných škol, kteří již mají podanou žádost o přestup s vyznačením zájmu o jazykovou třídu. Jejich zařazení do jazykové třídy je ale závislé na případném kladném rozhodnutí o přestupu do ZŠ Na Výsluní. O tom, zdali budu moci jako ředitel školy přijmout na přestup žáky do šestých ročníků, se rozhodne během května.

Jan Přibyl, ředitel školy

Okruhy ke zkoušení: Okruhy ke zkoušení pro jazykovou třídu

Podmínky pro zařazení do třídy:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní (nebo se jím stane ve školním roce, kdy do třídy nastupuje). Pro žáky, kteří nyní nejsou žáky naší školy platí podmínka přestupu k nám do školy. Rodiče v tomto případě podají žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci dokumentace) a vyznačí prosím zájem o zařazení do jazykové třídy.

b) úspěšné složení zkoušek v pořadí zaručující zařazení do třídy. Podrobnosti ke způsobu konání zkoušek budou upřesněny v závislosti na aktuální situaci.

c) žádné závažné kázeňské problémy v předchozím období

podmínky zveřejněny: 7. 1. 2022

 

 

Jazyková třída neboli třída s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVCJ) je profilovaná třída v 6.-9. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku cizích jazyků. Tato třída je vždy jedna v ročníku a žáci do ní zařazeni mají kromě AJ (cizí jazyk povinný od 3. Ročníku) všichni povinně ještě jeden další cizí jazyk, a to v dotaci 3 hodiny týdně během vzdělávání na celém druhém stupni. V současnosti mají všichni žáci jako tento druhý cizí jazyk němčinu. K této volbě nás vedou především tyto podmínky: 1. Zájem dětí a rodičů o výuku tohoto jazyka. 2. Personální podmínky (dostatek vhodných pedagogů). 3. Význam němčiny. Žáci jsou do jazykové třídy zařazeni rozhodnutím ředitele školy na základě výsledků vnitřního testování. Všichni žáci, kteří chtějí být do jazykové třídy zařazeni (ať naši žáci 5. ročníků nebo žáci žádající o přestup do 6. třídy z okolních obcí) musí toto testování úspěšně absolvovat. Testy jsou zadávány ze dvou předmětů – z českého jazyka a z anglického jazyka. Otázky jsou zveřejněny až samotným žákům při vlastním testování, ale dopředu vždy zde na webu zveřejňujeme okruhy k testování z obou předmětů. Žáci v jazykové třídě mají pak upravený učební plán, hodiny němčiny navíc jsou obvykle na úkor hodiny českého jazyka a tělesné výchovy. Proto jsou dobré výsledky z českého jazyka při testech logickou podmínkou pro zařazení do jazykové třídy, protože obsah učiva mají děti v českém jazyce pak stejný jako žáci v ostatních třídách, jen mají kratší týdenní časovou dotaci. Tuto drobnou nevýhodu kompenzuje vedení školy zařazením individualizací výuky v českém jazyce (obvykle 1 hodina týdně je vyučována v menší skupině žáků). Úspěšné výsledky z anglického jazyka jsou zase logickým předpokladem pro zvládnutí jazyka německého. Samotná výuka AJ je oproti ostatním třídám v ročníku odlišena v jazykové třídě zařazením rodilého mluvčího do výuky, což zvyšuje konverzační dovednosti žáků v angličtině. Kompetence a učivo v anglickém jazyce mají děti v jazykové třídě v rámci ŠVP stejné jako v ostatních třídách. Samozřejmě je ale možné na základě zjištěných schopností dětí i tuto výuku prohloubit.

 

Zprávy

Doplňující informace k jazykovým třídám

Doplňujeme informaci ke zkouškám do jazykové třídy. Pokud chce být do jazykové třídy zařazen žák, který dosud není žákem naší školy, musí být podána Žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci Dokumentace). Žádná další přihláška není potřeba, jen prosíme vyznačit na žádost o přestup informaci o tom, že panuje zájem o jazykovou třídu. Samozřejmostí je úspěšně složení " zkoušek ", ale zároveň i volná kapacita školy v době rozhodování o přestupu. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor:

Charakteristika jazykové třídy

Jazyková třída neboli třída s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVCJ) je profilovaná třída v 6.-9. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku cizích jazyků. celý text

Jazykové třídy | 29. 1. 2019 | Autor: