Obsah

MAP

Typ: ostatní
Informace k Místnímu akčnímu plánu. Podrobnosti při rozkliknutí.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

 
 
 
MAP logo
 

 

 

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav realizuje od 1. 1. 2016 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území správního obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Projekt MAP spadá pod OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT, PO3) 
Délka trvání projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Způsobilé výdaje: 3 303 317,08 Kč   Dotace: 3 138 151,22 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000085

 • CÍLEM MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol, ředitelů a učitelů i ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 
 • MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZAMĚŘENÉ NA PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.
 • VÝSTUPY PROJEKTU

     Finální verze dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav“

Schválen řídícím výborem MAP 22. 11. 2017.
Jedná se o výstup, jež reflektuje širokou spolupráci v území v rámci aktivit projektu MAP (reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000085). 

Dokument obsahuje: 
 • Analytickou část včetně SWOT analýz
 • strategický rámec MAP
 • Implementační a komunikační část
Dále je jeho součástí 6 příloh:
 • Akční plán MAP
 • přehled schválených investičních záměrů
 • personální obsazení a seznam subjektů v území
 • statut a jednací řád řídícího výboru
 • memorandum o spolupráci
 • pilotní demografická studie a prognóza Brandýska

Finální dokument MAP - KE STAŽENÍ ZDE.
 
Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Aktualizace k 31. 8. 2018 - KE STAŽENÍ ZDE
Příloha akčního plánu AŠ-Š_přehled šablon_30_06_2017_ORP Brandýs n.L.-St.Bol. - ke stažení zde

 

PRO INVESTIČNÍ AKCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP PODMÍNKOU ČERPÁNÍ DOTACÍ Z IROP. PRAVDĚPODOBNĚ BUDE TATO PODMÍNKA PLATIT NOVĚ I PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
 • Harmonogram výzev IROP zde
- soubor aktivit, z nichž vyplynou priority a návrhy konkrétních řešení místních problémů;

Plánovaným výstupem MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit MAP patří i návrh jednoduchých témat s malými nároky na financování, která přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků.

V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státních dotačních programů či jiných operačních programů.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA projektu MAP je tvořena následujícími jednotkami:

MAP organizace
 • REALIZAČNÍ TÝM je koordinační jednotkou projektu a je tvořen koordinátorkou projektu, asistentkou a odbornými garanty (ti jsou zároveň garanty pracovních skupin). V prvním půlroce jsou v projektu zaměstnáni pracovníci MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí a MAS Pošembeří, kteří pomáhají se sběrem dat od cílových skupin v poměrně rozsáhlém území zahrnujícím 58 obcí, a se zapojením veřejnosti do procesu plánování a strategického rozvoje. 
   
 • ŘÍDÍCÍ VÝBOR je nejvyšším orgánem MAP a tvoří jej následující zástupci:
o   realizátora projektu MAP,
o   kraje,
o   zřizovatelů škol, 
o   vedení škol, vybraní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ),
o   organizací neformálního a zájmového vzdělávání,
o   základních uměleckých škol,
o   KAP (Krajského akčního plánu Středočeského kraje),
o   rodičů/zákonných zástupců,
o   ITI (Integrované územní investice),
o   MAS (místních akčních skupin) a mikroregionů působících na území MAP.
 • PRACOVNÍ SKUPINY tvoří odborníci pro dané oblasti, které korespondují s opatřeními MAP. Každá pracovní skupina je vedena odborným garantem.


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V RÁMCI MAP

Konference "Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci"

Motto: Nechci informace, chci vědění!
Akce se konala 11. dubna 2017 pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové a radních Jany Plamínkové a Věslava Michalíka. 

Závěrečné shrnutí výsledků konference naleznete zde

Záština nad konferencí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové zde

Učitelé za Prahu nechtějí. Radní je lákají na bydlení
Školám na okrajích Prahy chybějí učitelé. Ty odrazuje malý plat i horší dopravní dostupnost. Motivací by pro ně mohly být učitelské byty - článek naleznete zde

Fotografie z konference jsou k dispozici na Facebooku zde

Prezentace z konference (závěrečné shrnutí a prezentace panelistů) naleznete zde

Jednání s paní ministryní Kateřinou Valachovou:

Zápis z jednání dne 1. 6. 2017, Karmelitská, MŠMT zde
Druhé jednání zástupců MAP se zástupci MŠMT dne 8. 6. 2017, Karmelitská, MŠMTzde

 

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

 • JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

ZŘIZOVATELÉ ŠKOL A ZÁSTUPCI ŠKOL JSOU VŽDY VÍTÁNI NA JEDNÁNÍCH ŘÍDÍCÍHO VÝBORU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU STÁT SE ČLENEM ŘÍDÍCÍHO VÝBORU, KONTAKTUJTE PROSÍM koordinátorku MAP
RNDr. Petru Matysovou, mobil: 773 752 970, e-mail: map@brandysko.cz

První setkání Řídícího výboru (ŘV) MAP proběhlo ve čt 28. dubna 2016 v kapli brandýského zámku. 

Druhé setkání ŘV proběhlo v úterý 26. července 2016 v kapli brandýského zámku.

Třetí setkání ŘV proběhlo ve středu 21. září 2016 v kapli brandýského zámku.

 

Čtvrté setkání ŘV proběhlo ve čtvrtek 27. dubna 2017 v posluchárně ZŠ Stará Boleslav
Zápis z jednání společně s prezenční listinou a přílohami naleznete zde.

 

Páté jednání ŘV MAP proběhlo 24. října 2017 v kapli brandýského zámku. Hlavním programem jednání bylo schvalování akčního plánu a memoranda spolupráce. Zápis a přílohy naleznete zde.

Šesté, jednání ŘV MAP proběhlo 22. listopadu 2017 v kapli brandýského zámku. Hlavním programem jednání bylo schválení finálního dokumentu MAP a již v pořadí 2. aktualizace investičních záměrů v oblasti školství. Zápis, prezentaci a foto naleznete zde.

Sedmé jednání ŘV MAP proběhlo formou hlasování e-mailem per rollam v období 7. 2. 2018, 8:30 až 12. 2. 2018, 12:00. 
Zápis z jednání je ke stažení zde.

Nadpoloviční většina členů ŘV řádně schválila Závěrečnou sebehodnotící zprávu MAP, která je ke stažení zde.

 


Proběhlé semináře:
 

- Úterý 7. června 2016 od 18. hod. v hodin v kapli Brandýského zámku beseda s Mgr. V. Klausem ml. k otázkám vzdělávání ve školství a k inkluzi

- Čtvrtek 9. června 2016 od 9 – 12 hodin v kapli Brandýského zámku seminář k šablonám, který vedl nám. MŠMT p. dr. Velčovský


Středa 29. listopadu 2017 od 9:30 v kapli Brandýského zámku setkání zřizovatelů, ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ostatních zájemců s Českou školní inspekcí na téma KVALITNÍ ŠKOLA - Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, prezentace ke stažení zde
 
 • PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE:

 

 

 1. Dopravní výchova – zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče, spolupráce s městskou/obecní policií
          DOPRAVNÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
          se konalo v květnu 2017 na dopravním hřišti v   Líbeznicích, Měšická 800. 
 1. Vzdělávání učitelů ve strategiích výuky - zvyšování kvality základního vzdělávání - seminář se uskutečnil 19. prosince od 15. hod. v prostorách PTP na zámku v Brandýse nad Labem, pozvánka ke stažení zde.
 2. Matematická a čtenářská gramotnost s podporou gramotnosti počítačové - motivační seminář Tvořivá matematika se uskutečnila 16. 11. 2017 od 14 hod. v Radonicích. Pozvánka ke stažení zde
 3. Cyklus přednášek škola a rodina

Semináře s Dr. Svobodou: 
Vztahy mezi školou a rodinou – spolupráce, respekt, konflikty
Seminář se uskutečnil 7. prosince 2017 na zámku v Brandýse nad Labem - 
Pro vedení škol a učitele – od 14. hod. - pozvánka zde
Pro rodiče – od 17:30 - pozvánka zde

 1. Demografie a její důsledky
  Přednáška Demografický vývoj obcí v zázemí Prahy jako problém a význam populačních prognóz pro jeho řešení se uskutečnila 19. 4. 2017 na MěÚ v Brandýse nad Labem. Pozvánka zde.

  Prezentace hlavních závěrů z Demografické studie a prognózy pro město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a pro město a soubor vybraných spádových obcí proběhlo  na konání zastupitelstva města dne 7. 11. 2017. Pozvánka ke stažení zde.

 2. Seminář k inkluzi s Pavlou Kubíčkovou s názvem Speciální vzdělávací potřeby: ADHD, vývojová dysfázie - se uskutečnil 12.12. od 13 hod. v prostorách PTP brandýského zámku. Pozvánka zde.
 3. Prevence kyberšikany a dalších sociálně patologických jevů vztahujících se k IT technice 
  Uskutečnil se 13. prosince 2017 od 14 hod., skleněná vila Lázně Toušeň. Pozvánka zde.

 

 

 • SETKÁVÁNÍ ŘEDITELŮ MŠ A ZŠ 

Usilujeme o obnovu setkávání ředitelů  i učitelů škol v našem regionu (zájem o setkávání vyplynul i z dotazníkového šetření MAP, výsledky ankety zde), a to přímo pod záštitou MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav v rámci aktivit MAP, zapojením Realizačního týmu MAP včetně spoluúčasti MAS a  ve spolupráci s Odborem školství ORP,  Komisí pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnost Rady Města Brandýs n.L.-St. Boleslavi v souladu s projekty Strategického plánu rozvoje města Brandýs n.L.-Stará Boleslav, týkajícími se oblasti vzdělávání.

Proběhlá setkání:

čt 10.3. 2016 - setkání ředitelek MŠ v Modré učebně Pedagogické Fakulty v Brandýse nad Labem

pá 11. 3. 2016 - setkání ředitelů ZŠ v ZŠ Nehvizdy

pá  15. 4. 2016 - setkání ředitelů ZŠ v ZŠ Zeleneč - téma „Inkluze“

út 30. 8. 2016 - setkání ředitelů ZŠ a MŠ v rámci ORP 

út 7. 2. 2017 -  setkání ředitelů škol, školských zařízení a dalších vzdělávacích organizací v rámci ORP


ANKETA MAP v ORP Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zde

      Zápis ze setkání ředitelů škol, školských zařízení a dalších vzdělávacích organizací v rámci ORP dne 7. 2. 2017zde

   
st 31. 5. 2017 - setkání ředitelů MŠ a dalších organizací zabývajících se předškolní výchovou a vzděláváním v rámci ORP – v zámecké kapli

Další setkání ředitelů MŠ a ZŠ v rámci ORP proběhlo 15. listopadu 2017 od 9.30 v zámecké kapli v Brandýse nad Labem. Pozvánkazde 
Zápis z jednání včetně fotogalerie zde.


 

 • SETKÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ZŠ

- Setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ se v rámci ORP uskutečnilo 11. ledna 2017.

  Zápis ze setkání naleznete zde.

Čt 30. 3. 2017 od 17:00 v sokolovně Lázní Toušeň –  Oslava Dne učitelů

Druhé pracovní jednání výchovných poradců proběhlo 30. května 2017 od 14 hod. v nové zasedací místnosti Městského úřadu v Brandýse nad Labem.

Další pracovní setkání výchovných poradců se uskuteční 28. listopadu 2017 od 15 hod. v prostorách PTP brandýského zámku. Pozvánka zde.

 

 

VEŘEJNÁ DISKUSE NA TÉMA ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ (ŠKOLY A ŠKOLKY - KUDY KAM?) proběhla 12. června 2017.
Přítomni byli zástupci vedení města, Odboru školství, mateřských, základních, středních škol, gymnázia, ZUŠ, MDDM, dětských skupin a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání ve městě.

 

Píší o nás:

Splní MAPy očekávání? Do slovníku mnoha mateřských a základních škol se vepsal nový termín - MAPy. Jejich prostřednictvím se mapují potřeby ,,tvrdých" i ,,měkkých" investic v regionu. Co je potřeba přistavět, v čem si prohloubit vzdělání... Do jaké míry budou MAPy katalyztátorem pozitivních změn, však hodně závisí na lidech, kteří v daném regionu projekt realizují. Jaké zkušenosti mají v regionu kolem Brandýsa nad Labem vám přináší redaktorka časopisu Učitelské noviny, Jaroslava Štefflová. Učitelské noviny


"Brandýsko trpí syndromem prstence“ -  článek vyšel v Učitelských novinách v lednu 2018. Učitelské noviny

Vytvořeno: 8. 10. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 11:59
Autor: Správce Webu