Navigace

Obsah

O škole

Základní škola na Výsluní - něco málo o nás

Základní škola Na Výsluní byla otevřena 1. 9. 1987, v roce 2017 tedy oslavila své třicáté výročí. Je školou pavilónového typu, kdy jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Počet žáků na naší škole je ve školním roce 2018-2019 930.

foto1

foto2

Škola má dvě velké tělocvičny (na jaře 2015 byla dokončena rekonstrukce opláštění a jejich zateplení), dvě počítačové pracovny, relaxační tělocvičnu, posilovnu, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, hřiště na beach volejbal, odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků, hudební výchovy, cvičnou kuchyni, nově zrekonstruovanou žákovskou knihovnu a čítárnu (2014), keramickou dílnu s pecí, kovodílnu a dřevodílnu. Lavice a židle jsou nastavitelné podle výšky žáků. Téměř všechny učebny jsou v současnosti vybaveny interaktivními tabulemi. Většina žáků prvního stupně má k dispozici samostatné šatny, od pátých tříd pak žáci využívají uzamykatelné šatní skřínky. V létě 2017 došlo k dokončení nástavby nad pavilonem šaten, kde vznikly 4 nové kmenové třídy prvního stupně, kabinet a skladový prostor. V říjnu 2017 také byla dokončena venkovní učebna v atriu u pavilonu druhého stupně.

Výuka probíhá podle ŠVP Nová škola. Škola realizuje rozšířenou výuku hudební výchovy (1.-5. ročník) a rozšířenou výuku cizích jazyků (6.-9. ročník) a tělesné výchovy (6.-9. ročník). Do běžných tříd jsou zařazovány žáci s vývojovými poruchami učení, pracují podle individuálního programu, a je jim věnována zvýšená péče. Na škole působí několik asistentek pedagoga, speciální pedagog a školní psycholog. Na základě dohody a žádosti rodičů mohou být žáci hodnoceni slovně.

foto3Výuku se snažíme zajištovat kvalifikovanými a kvalitními učiteli. Naprostá většina pedagogů má kvalifikaci splněnou nebo si jí patřičně doplňuje. Velmi se nám osvědčuje spolupráce s pedagogickou fakultou při výuce hudební výchovy. Máme výborné zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy a cizích jazyků. Děti s rozvinutým hudebním sluchem se snadno učí cizímu jazyku, mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů. Žáci hudebních tříd hrají na flétnu, zpívají ve školním sboru, mnozí navštěvují základní uměleckou školu. Hudební výchově jsou věnovány tři hodiny týdně.

foto4Od 1. ročníku děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka, od 3. ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od 6. ročníku výuka německého jazyka (3 hodiny týdně). V posledních letech jsme kvůli nutným úpravám školního vzdělávacího programu zavedli výuku druhého cizího jazyka pro všechny žáky od osmé třídy. V letošním školním roce se žáci učí buď ruský nebo německý jazyk.  Na konci školní docházky navštěvují žáci osmých a devátých tříd Británii, pořádáme i zahraniční exkurze do německy mluvících zemí, v červnu 2018 proběhla zahraniční zeměpisná exkurze do Švédska, která měla velký ohlas a chceme jí opět zopakovat.

foto5Každoročně se žáci 7. ročníku zúčastňují lyžařského výcviku. Pro žáky 2. a 3.ročníku je zajištěna výuka plavání. Pro žáky 1. stupně je každoročně organizováno bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou.

Řada žáků navštěvuje zájmové kroužky nebo nepovinné předměty, letos nabízíme keramický kroužek, pohybové hry, výtvarné kroužky, aerobik, sborový zpěv, cvičení z matematiky nebo z českého jazyka. V pilotním projektu u vybraných tříd ověřujeme účinnost pvky Hejného matematiky v nepovinném předmětu Zábavná matematika. Posilujeme individualizaci výuky matematiky a českého jazyka půlením vybraných hodin u některých tříd. Podle zájmu rodičů se pořádají na I. stupni týdenní ozdravné pobyty a jednodenní zimní zájezdy na hory. Na škole pracuje Klub mladého diváka, děti pravidelně navštěvují divadelní představení v Praze a Mladé Boleslavi. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků nejen v soutěžích hudebních, sportovních, v olympiádách anglického, německého a českého jazyka, ale i v soutěžích literárních, dějepisných, výtvarných a dalších.

foto6Žáci I. stupně mohou navštěvovat družinu, která je v provozu od 6.00 do 17.00 hodin, měsíční poplatek činí 150 Kč. Ve školní jídelně si mohou žáci zakoupit obědy v ceně v ceně 25 Kč (děti od 6 do 10 let), 26 Kč (děti od 11 do 14 let), 27 Kč děti od 15 do 18let). V jídelně si děti mohou vybírat z nabídky dvou jídel, nedávno jsme spustili elektronický čipový systém objednávání jídel.  Děti mohou pravidelně odebírat mléko a mléčné výrobky za snížené ceny, ve školním roce 2017-2018 bylo poprvé distribuováno i Mléko do škol zdarma. V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci všch tříd zdarma ovoce. V budově školy se nachází přímo u vchodu papírnictví.

Na škole pracuje žákovská rada, složená ze zástupců tříd 6. - 9. ročníku.

Škola se snaží o efektivní komunikaci. V roce 2012 zavedla elektronické třídní knihy, v září 2014 spustila elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři určené pro žáky druhého stupně, v září 2017 také pro žáky a rodiče třetích až pátých tříd, od září 2018 také pro žáky druhých tříd.

foto7Škola realizuje evropské dotační projekty, kterými se do vzdělávání dostávají další finance sloužící ke zkvalitňování služeb. Od školního roku 2016-2017 je ZŠ Na Výsluní zapojena do evropského projektu č. 22, kterým se financují rozšířené aktivity především pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Na druhou stranu se škola snaží také podporovat nadané a talentované děti, a to nejenom rozšířenou výukou hudební výchovy nebo cizích jazyků, ale i speciální péčí.

Stejně se tak naše škola snaží aktivně zapojovat do dění na veřejnosti. Tradicí se stal kvalitní vánoční koncert v brandýském kině. Děti se podílejí na vánočním zpívání na brandýském náměstí, při výjimečných událostech konáme projektové dny (v posledních letech třeba Jarmark, Kloboukový den, CK Zaplatil a Neodjel, P.O.L.O.C.H.A.N.I.N.G, Slavní Na Výsluní, Tudy z nudy apod.).

Zájemcům o podrobnější informace slouží nejenom bohatá Fotogalerie na našem webu, ale i Den otevřených dveří, který se bude konat v dubnu 2019, informace samozřejmě podá také vedení školy.