Navigace

Obsah

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání vnímáme jako formu výuky, která nahrazuje základní, prezenční výuku v případě, kdy je podle jasně daných pravidel je pro vyhlášení distančního vzdělávání důvod. Toto pravidlo zní tak, že o něm rozhoduje ředitel školy v případě, kdy MZd nebo KHS (krajská hygienická stanice) rozhodne o znemožnění osobní přítomnosti většiny žáků alespoň jedné třídy. To znamená, že je třeba, aby tento zákaz osobní přítomnosti postihl více, než polovinu žáků dané třídy. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ani ředitel školy ani zákonný zástupce, samozřejmě ani samotný žák.

Školský zákon tvrdí, že distanční vzdělávání je v takovém případě pro žáky povinné a že formu tohoto vzdělávání určuje škola, která přitom přizpůsobí vzdělávání podmínkám žáka. 

Aby bylo vše na případný přechod na distanční vzdělávání připraveno a daná třída v případě nutnosti mohla do distančního vzdělávání rychle naskočit, stanovil ředitel školy jasná pravidla pro distanční vzdělávání na ZŠ Na Výsluní. Pravidla jsou závazná pro žáky i pro pedagogy a jsou ke stažení zde: Distanční vzdělávání - pravidlaÚprava distančního vzdělávání

ZŠ Na Výsluní má jednotné prostředí pro zadávání úkolů a výuku - G-Suite (od 3. do 9. ročníku). V jeho rámci žáci a pedgogové pracují v jednotlivých kurzech. Podrobnosti o prostředí G-Suite zde: zakladni-skola-1/g-suite/

A jaké jsou formy distančního vzdělávání?

a) online - prostřednictvím počítače či jiné IT techniky, od 3. třídy výše jednotné prostředí G-Suite, v rámci online výuky dvě základní podoby

  • synchronní výuka - " online konference " - v jednom čase spojen pedagog a žák
  • asynchronní výuka - žák plní prostřednictvím počítače zadanou práci vlastním tempem a ve zvoleném čase (v závislosti na termínech)

b) offline - práce bez techniky, především pro ty nejmenší žáky

Časy zadávání úkolů

Pro distanční výuku nestanovujeme nový rozvrh, v ideálním případě jsou žákům zadávány úkoly v souladu s běžným rozvrhem. Pedagog ale po domluvě může zadat i úkoly na týden najednou s vyznačením práce na jednotlivé dny. Online konference se řídí speciálním rozvrhem, o konání online konference jsou žáci informováni alespoň den předem. Tento rozvrh online konferencí je mj. zpřístupněn na webu školy (pro přehlednost)

 

Komunikace

Protože v době distančního i prezenčního vzdělávání je jednou z klíčových otázek komunikace mezi školou a žáky a rodiči, přinášíme také přehledný popis komunikace tak, jak bude ve škole fungovat.

1. Bakaláři - elektronická žákovská knížka, základní školní komunikační nástroj mezi pedagogy, žáky a rodiči. Každý z uvedených má svůj originální přístup chráněný heslem. Prostřednictvím Bakalářů jsou rodiče i žáci informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků (mj. klasifikace), ale zásadní jsou také informace o chystaných akcích a jakákoliv nutná komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči. Rodiče si mohou nastavit do prohlížeče více účtů (třeba v případě více děti u nás ve škole), mezi kterými lze přepínat bez nutnosti se odhlašovat a přihlašovat. Bakaláři fungují ve dvou základní verzích. Úplná verze je spustitelná na počítačích (přístup třeba z hlavní stránky našeho webu), využívat lze samozřejmě i mobilní verzi pro chytré telefony a tablety (ke stažení je tato aplikace zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs

Kontakt na správce Bakalářů: Břetislav Krchov, bretislav.krchov@zsnavysluni.cz  telefon 326 903 242

2. Emailové adresy pedagogů  - zaměstnanci školy v pedagogickém procesu mají samozřejmě zřízeny své školní emailové adresy. Seznam těchto kontaktů je přístupný zde: zakladni-skola-1/zamestnanci-a-kontakty/. Pedagogové sledují tyto své e-mailové schránky pravidelně, s rodiči komunikují prostřednictvím těchto adres, nikoliv soukromých e-mailů.

3. G Suite pro vzdělávání - alternativní vzdělávací prostředí zaměřené na výuku žáků. Funguje primárně na linii mezi pedagogy a žáky v otázce vzdělávání v jednotlivých předmětech. A to jak v době prezenční výuky (třeba úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávácím nástrojem pro všechny pedagogy a žáky od 3. do 9. ročníku. Všichni pedagogové a žáci mají umožněn přístup do tohoto prostředí a jsou seznámeni se způsobem práce v rámci jeho služeb. Podrobnosti k tomuto prostředí naleznete v menu G Suite.

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz,  telefon +420 725 919 335

4. Školní web - samozřejmě nesmíme zapomenout i na náš web. Odkaz netřeba uvádět, právě náš web čtete. Snažíme se o co největší přehlednost a úplnost informací. Na hlavní stránce uvádíme vždy aktuální a zásadní informace týkající se celé školy, dílčí informace pak v jednotlivých záložkách. Obecně ctíme pravidlo, že o zásadních školních skutečnostech informuje na webu školy na hlavní stránce ředitel školy, třídní informace předávají rodičům jednotliví třídní učitelé. 

5. Telefonické spojení - tato varianta je vhodná ke kontaktování vedení školy, ale obecně platí, že pedagogové se v době přítomnosti ve škole věnují přímé nebo nepřímé činnosti s žáky a není tak příliš možnost se s nimi v době výuky spojit. Proto doporučujeme kontaktovat pedagogy e-mailovým způsobem, v případě linie rodiče a třídní učitel si stanovuje třídní učitel možnosti telefonického spojení s rodiči individuálně s cílem co nejlepší funkčnosti pro obě strany. Telefony do kanceláří školy jsou zveřejněny na hlavní stránce našeho webu.

verze 26. 8. 2020, aktualizace 8. 11. 2020, pravidelně dále každý týden